Årsmöte 2013 i föreningen.

Datum           Onsdagen den 6 mars
Tid                 Start 18,30
Program        Från kl 18.30 så serveras smedjans berömda ”Smesill” och när vi är mätta och belåtna så startar årsmötet.
Och om någon orkar smida sedan så är ju ässjan varm efter matlagningen.

Ärende vid årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Årsavgift:

Påminner om att det är dags att betala årsavgiften på 200 kr för 2013 och om du var en av de som glömde betala 2012 så är det 200 kr till.
Du betalar antingen direkt till kassören Mats Karlsson eller sätter in på föreningens konto i Skandiabanken 9159-1391867 (glöm inte att skriva namn så vi vet vem som betalat)

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna